Bài giảng Bát-Nhã Tâm Kinh của Hoà thượng Thích Thanh Tử

Lời mở đầu Hệ Bát-nhã là một bộ phận trọng yếu trong Tam tạng Thánh giáo, cánh cửa thật tướng mở toang từ đó, chân trời Tánh Không, kho tàng…

Read more »

Bài giảng Kinh Pháp Hoa với lời thệ nguyện

Theo tinh thần của Đại Thừa Giáo thì lấy Bồ Tát Hạnh làm cao điểm, mà thuyết minh về Bồ Tát hạnh thì Kinh Pháp Hoa là Kinh tiêu biểu,…

Read more »

Bài giảng hình tượng Như Lai

Nhà Như Lai, Áo Như Lai, Tòa Như Lai Pháp Hoa là một bộ kinh rất cao quý, tóm thâu tất cả giáo lý mà Phật đã dạy cho đệ…

Read more »

Bài giảng Nhất Thừa Đạo

Có một câu trong phẩm Phương tiện của kinh Pháp Hoa mà người học Phật thường để ý, đó là câu : “Chư Phật lưỡng túc tôn, Tri pháp thường…

Read more »

Bài giảng Hình tượng bông Hoa Sen trong Kinh Pháp Hoa

Pháp Hoa là nói tắt của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bản gốc của kinh Diệu Pháp Liên Hoa được viết bằng Phạn văn là Saddharmapundarika-sitra. Ngài La Thập (Kumàrajiva)…

Read more »

Đại cương kinh Pháp Hoa

Trong kho tàng kinh điển Đại thừa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh được truyền bá rất sớm và rất rộng rãi, đã từng là bộ kinh cơ…

Read more »
You cannot copy content of this page